12 dagen Kerst Terms & Conditions

Onderdelen & Accessoires
Over ons
12 dagen Kerst Terms & Conditions

Deelnamevoorwaarden en privacyverklaring

Remington 12 dagen kerst – wedstrijd

1.     Algemene informatie, deelnameperiode

1.1. Deze deelnamevoorwaarden en privacyverklaring bevatten de standaardvoorwaarden voor deelname aan de 12 dagen kerst (in totaal) wedstrijd georganiseerd en uitgevoerd door Spectrum Brands Benelux B.V., Computerweg 8, 3542 DR Utrecht (hierna te noemen: 'Spectrum Brands') op de Remington website https://nl.remington-europe.com/12-dagen-kerst of https://be.remington-europe.com/nl/12-dagen-kerst in de periode van 1 december 2019 tot en met 12 december 2019 23:59. De individuele wedstrijden (hierna te noemen als wedstrijd en collectief als wedstrijden) vinden plaats op:

  • 1 december 2019
  • 2 december 2019
  • 3 december 2019
  • 4 december 2019
  • 6 december 2019
  • 7 december 2019
  • 9 december 2019
  • 10 december 2019
  • 11 december 2019
  • 12 december 2019

Deelnemen kan op deze dagen vanaf 00:00 tot aan 23:59 op bovenstaande benoemde data.

1.1.1. Voor deelname aan deze wedstrijd moeten de deelnemers onderstaande voorwaarden lezen en daarmee instemmen. Deelname aan deze wedstrijd houdt in dat de deelnemer deze deelnamevoorwaarden accepteert.

1.2. In geval van een geschil is het besluit van Spectrum Brands doorslaggevend.

2.     Voorwaarden voor deelname

2.1. Alle - onder eigen naam optredende - natuurlijke personen vanaf 18 jaar die officieel inwoner zijn van Nederland of België.

2.2. Minderjarigen, medewerkers van Spectrum Brands en de daaraan gelieerde bedrijven en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname. Deelname door competitieclubs of agentschappen is niet toegestaan.

2.3. Je kunt je één keer per wedstrijd inschrijven. Meedoen aan meerdere dagen van de wedstrijd kan door je opnieuw te registeren als deelnemer. Alleen één inschrijving per keer is geldig.

2.4. Deelnemen aan de wedstrijd kan alleen in het opgegeven tijdsbestek zoals vernoemt in hoofdstuk 1.

2.5. Aankoop van één of meerdere producten is niet nodig voor participatie.

3.     Prijzen

3.1. De winnaars worden willekeurig gekozen uit de deelnemerslijst.

3.2. De potentiele prijs voor elke individuele deelnemer, is de prijs die de deelnemer aangegeven heeft te willen winnen. Alleen de producten die aangeduid worden als prijs zijn in deze wedstrijd te winnen.

3.3. Binnen 2 weken na de actieperiode krijgen de Winnaars per e-mail te horen dat zij een prijs hebben gewonnen. In deze e-mail vinden zij het verzoek hun volledige adres op te geven binnen 5 werkdagen zodat de prijs opgestuurd kan worden.

3.4. De prijs wordt binnen 4 weken na ontvangst van het adres verstuurd naar de winnaar namens Spectrum Brands.

3.5. Als de winnaar niet te bereiken is, niet reageert binnen afgesproken tijd, of als de prijs onbezorgd terugkomt, dan blijft de prijs niet uitgegeven.

3.6. Uitbetaling van de prijswaarde, retour of verkoop van de prijs aan derden is niet toegestaan of mogelijk.

4.     Uitvoering van de wedstrijd

4.1. Spectrum Brands is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van slechte beschikbaarheid van de website van de prijsvraag als gevolg van technische gebreken en overmacht of als gevolg van aanvallen van derden op de website van de prijsvraag. Spectrum Brands zal zijn uiterste best doen om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de website van de prijsvraag te waarborgen. Spectrum Brands staat er niet voor in dat de website van de prijsvraag naar behoren functioneert op de computer van elke individuele deelnemer.

4.2. Spectrum Brands behoudt zich het recht voor om de prijsvraag op elk moment zonder voorafgaande mededeling en zonder opgave van redenen te annuleren of te beëindigen. Spectrum Brands kan van deze mogelijkheid gebruikmaken als de prijsvraag door technische oorzaken (bijvoorbeeld computervirussen, manipulatie of fouten in hardware en/of software) of om juridische redenen niet naar behoren uitgevoerd kan worden. Wanneer de prijsvraag beëindigd moet worden door toedoen van een deelnemer, heeft Spectrum Brands het recht om een vergoeding te eisen van deze persoon voor eventueel geleden schade.

4.3. Spectrum Brands heeft het recht om deelnemers uit te sluiten aan de wedstrijd als zij zich niet houden aan de gestelde voorwaardes, zij de wedstrijd manipuleren of foutieve gegevens doorgeven bij de registratie. In dit geval mag Spectrum Brands de prijs terugtrekken of terugvragen.

5.     Privacyverklaring

5.1. Spectrum Brands garandeert te voldoen aan de relevante wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming.

5.2. Spectrum Brands verzamelt, verwerkt en gebruikt de hierboven genoemde persoonlijke gegevens van de deelnemers, waaronder de achternaam, voornaam, land, e-mailadres, en in het geval van een winnaar, het adres (hierna: 'Persoonlijke gegevens') uitsluitend voor het doel en de duur van de prijsvraag en voor andere doelen waarmee de deelnemer uitdrukkelijk heeft ingestemd, bijvoorbeeld e-mailnieuwsbrieven. De deelnemer verleent hierbij uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de verstrekte persoonlijke gegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden.

5.3. Iedere deelnemer stemt in met publicatie van zijn/haar achternaam, voornaam en land op de website van de wedstrijd.

5.4. De deelnemer verleent Spectrum Brands het recht om persoonlijke gegevens te verstrekken aan een extern bureau dat zorgt voor de afhandeling van de prijsvraag en aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de prijsvraag of uitreiken van de prijs.

5.5. De deelnemer kan zijn/haar toestemming voor het gebruik en/of de opslag van zijn/haar persoonlijke gegevens op elk moment intrekken door een brief of een e-mail te sturen naar
Spectrum Brands Benelux B.V.
Postbus 40206
3504 AA Utrecht
e-mail: marketing-bnl@eu.spectrumbrands.com
Intrekking van de toestemming betekent dat de deelnemer wordt uitgesloten van de prijsvraag.

5.6. Wanneer een deelnemer zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Spectrum Brands gaat de deelnemer er uitdrukkelijk mee akkoord dat Spectrum Brands de persoonlijke gegevens gebruikt voor toezending van de e-mailnieuwsbrief met actuele aanbiedingen, nieuws en productinformatie over producten van Remington. De deelnemer kan op elk moment, zonder opgave van redenen, de toestemming voor toezending van de e-mailnieuwsbrief intrekken door te klikken op de afmeldingslink onderaan de nieuwsbrief of door per brief of per e-mail contact op te nemen met Spectrum Brands.

Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden in de privacyverklaring van Spectrum Brands: https://nl.remington-europe.com/privacybeleid

6.     Diverse bepalingen

6.1. Elke winnaar is verantwoordelijk voor belastingbetalingen als gevolg van de wedstrijd en per wet voorgeschreven, en stelt Spectrum Brands volledig vrij tegen voorderingen van derde partijen.

6.2. Wanneer een of meer van de losse bepalingen van deze voorwaarden voor deelname ongeldig zijn of wanneer daarin bepalingen ontbreken, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige of ontbrekende bepaling moet dan vervangen worden door een bepaling die het doel van de overeenkomst en de wettelijke bepalingen zoveel mogelijk benadert.

6.3. In geval van geschillen is uitsluitend het recht van het Koninkrijk der Nederlanden van toepassing. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn de gerechten in Nederland bevoegd. Spectrum Brands (Benelux) BV., Computerweg 8, 3542 DR, Utrecht, Nederland.

November 2019

Use translation key: CONVAR_DESCRIPTION